90 ปีโรงพยาบาลสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อ 338100-1435

ติดต่อเรา

1.  กรุณาส่งใบสมัครที่โรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา   ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่   15  สิงหาคม 2559

      ทาง  E – mail   SKhrd2559@gmail.com   หรือทางโทรสาร  074 –480049    

 2.  ชำระเงินสนับสนุนการประชุม   จำนวน   1,000  บาท/คน  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)   ผ่าน  

      บัญชีออมทรัพย์   ธนาคารกรุงไทย   สาขาโรงพยาบาลสงขลา   ชื่อบัญชี    เงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา

      เลขที่บัญชี  980–0– 33303– 7  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่   15  สิงหาคม  2559

3.  ผู้เข้าร่วมประชุม  ส่งใบจองห้องพักโดยตรงไปยังโรงแรมที่ต้องการพัก

            -โรงแรมบี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา  เบอร์โทร 074-440442

            -โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด  เบอร์โทร 074-323998-9

            -โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา เบอร์โทร 074-487222,074-487352,074-487081

4.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

        4.1  ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการประชุมวิชาการ  ติดต่อสอบถามที่ 

            - คุณพนิดา  จันทรัตน์  โทรศัพท์   081– 5428441

            - คุณลักขณา  คล้ายแก้ว โทรศัพท์  081–2759729

       4.2 ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ติดต่อสอบถามที่ 

            - คุณนพรัตน์  อ่อนแก้ว โทรศัพท์ 086 –2862039

            - คุณวชิรา อรุณพันธ์ โทรศัพท์  089–8708132

            - คุณลัดดา อินทสโร โทรศัพท์ 074 –480049

       4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง/รับ-ส่ง ติดต่อสอบถามที่ 

            - คุณวาสนา   จึงตระกูล โทรศัพท์  081–2767647

       4.4  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม/ที่พัก ติดต่อสอบถามที่ 

            - คุณเบญจมาภรณ์  แก้วศรี   โทรศัพท์    090– 2014141

            - คุณกาญจนา  ไตรวิชช์ปัญญา  โทรศัพท์   081-8968839