90 ปีโรงพยาบาลสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อ 338100-1435

โรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 480 เตียง สังกัดสำนักงานงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข


เปิดให้บริการสองแห่งคือ

1. โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 80 ไร่
2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา(โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม)เลขที่161ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา


วิสัยทัศน์ องค์กรที่เป็นเลิศด้านบริการ และการสร้างสุขภาพ
พันธกิจ บริการแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สินค้าครบรอบ 90 ปี


รายได้สมทบมุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ตึก 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา

ประวัติโรงพยาบาลสงขลา

พ.ศ.2464 – 2467 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอุปราชมณฑลปักต์ใต้ ได้ทรงริเริ่มจัดหาทุนสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาล โดยใช้เงินรวมทั้งสิ้น 170,593.58 บาท(อ่านต่อ)