90 ปีโรงพยาบาลสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อ 338100-1435

กำหนดการประชุม

กำหนดการโครงการจัดงานและประชุมวิชาการ “ส่องหน้า  แลหลัง 90 ปี” โรงพยาบาลสงขลา 
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559  ณ  โรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา.

กำหนดการวันพฤหัสบดีที่  8  กันยายน  2559

เวลา

 ห้องประชุมพลเอก  เปรม   ติณสูลานนท์
อาคารผู้สูงอายุ

ห้องประชุม 1  
อาคารผู้ป่วยนอก

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.45 น.

วิวัฒนาการของระบบบริการสาธารณสุขไทย
โดย  นพ. มงคล ณ สงขลา  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

09.45-10.30 น.

ก้าวต่อไปของสาธารณสุขไทยในเขตบริการสุขภาพที่ 12
โดย  นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 12

10.30-11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.

- พิธีเปิด โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
- กล่าวต้อนรับ โดย นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
- กล่าวรายงาน โดย ร้อยโท สุภาพ  ไพศาลศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา
- นำเสนอวีดีทัศน์ “ส่องหน้า แลหลัง 90 ปี” โรงพยาบาลสงขลา

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

What’s new in CPR 2015 โดย พ.ต.อ.นพ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยี

โรคหลอดเลือดสมองภัยมืดจากอดีตสู่ปัจจุบัน รู้เท่าทันสู่อนาคต  โดย
- พญ.อรอุมา  ชุติเนตร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พญ.กนกรัตน์ สุวรรณละออง     
นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม
สาขาประสาทวิทยาอายุรกรรม)    
โรงพยาบาลสงขลา

14.30-1500 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00 น.

การคัดกรองทารกผิดปกติ Down’s syndrome
โดย รศ.พญ.จิตรเกษม  สุวรรณรัฐ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เตรียมตัวต่อสู้กับเชื้อโรคอุบัติใหม่ Emerging Infection                             
โดย  ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

เวลา

ห้องประชุมพลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์ 

อาคารผู้สูงอายุ

เวลา

ห้องประชุม 1 
อาคารผู้ป่วยนอก

08.00 น. -08.15 น.

ลงทะเบียน

08.15 น. -09.00 น.

เรื่องเล่า แลหลังโรงพยาบาลสงขลา 90 ปี โดย นพ. เล็ก มโนมัยอุดม                                                    ข้าราชการบำนาญ อดีตนายแพทย์ใหญ่จังหวัดสงขลา

09.00 น. -10.30 น.

 

การเลี้ยงลูกวัยรุ่นในยุค IT
โดย ศ. คลินิก พญ.วินัดดา   ปิยะศิลป์            นายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

 

09.00 น.-09.45 น.

การป้องกันอันตรายและความปลอดภัยทางรังสี
โดย อ.อัมพร ผันเซียน   นักฟิสิกส์การแพทย์  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

09.45 น.-10.30 น.

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(Rational Drug Used )
โดย ผศ.นพ.พิสนธ์ จงตระกูล                   คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.-30 น. -12.00 น.

 

ภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก
โดย ศ.คลินิกพิเศษ พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

 

10.30 น.-11.15 น.

Varicose vein, How to deal ?
โดย พญ.สุทธาทิพย์  แซ่หมู่                   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.15 น.-12.00 น.

รู้เท่าทันป้องกันโรคปวดหลัง
โดย พญ.กชกร พรหมโสภา                         นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม               สาขาเวชกรรมฟื้นฟู)  โรงพยาบาลสงขลา
นพ.โพชฌงค์ สิริวิทยาปกรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์)  โรงพยาบาลสงขลา

12.00 น. -13.30 น.

เวชศาสตร์ชะลอวัย (Antiaging)
โดย ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

13.30 น. -16.30 น.

Ethical and legal challenges : Moving Toward  Health Care  System   โดยทีมวิทยากรดังนี้
1. ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา  นายกแพทยสภา
2. นายแพทย์วิสุทธิ์  ลัจฉเสวี กรรมการแพทยสภาและผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
3. นายแพทย์เมธี  วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

หมายเหตุ :     1. เวลา  10.30 -10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
                            2. เวลา  12.00 -13.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง
                            3. เวลา  15.00 -15.30 น.  รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)