90 ปีโรงพยาบาลสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อ 338100-1435

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "ส่องหน้า แลหลัง ๙๐ ปี โรงพยาบาลสงขลา"

ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อ-สกุล **ตำแหน่ง **สถานที่ปฏิบัติงาน ** ตำบล ** อำเภอ **จังหวัด **รหัสไปรษณีย์ **โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก **อีเมล

รับประทานอาหารประเภท (โรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้จัดให้)